Verdere ondersteuning en professionalisering opleidingscommissie wenselijk

Om klaar te zijn voor de nieuwe taken en bevoegdheden die ze per 1 september 2017  krijgen is het belangrijk dat veel opleidingscommissies beter ondersteund worden en (nog) actiever gaan opereren.
Die conclusie trekt de Inspectie van het Onderwijs uit een onderzoek naar het huidig functioneren van Opleidingscommissies.

De inspectie constateert dat de meeste opleidingscommissies naar behoren functioneren gezien hun huidige wettelijke opdracht: het adviseren over de (uitvoering van de) Onderwijs- en examenregeling, (OER). Maar er zijn tegelijk grote verschillen tussen opleidingscommissies als het gaat om het aantal bijeenkomsten, het tijdsbeslag voor de leden, het aantal leden, het aantal uitgebrachte adviezen, de ambities of de mate van ondersteuning vanuit de onderwijsinstelling.

Op 1 september volgend jaar treedt de Wet Versterking Bestuurskracht (WVB) in werking. Daardoor krijgen opleidingscommissies in het bekostigd ho meer taken en bevoegdheden. Dan wordt het heel expliciet hun centrale taak om te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding.

Met de nieuwe opdrachtomschrijving en bevoegdheden als gevolg van de WVB, is er werk aan de winkel bij instellingen waar reactieve of zelfs slapende opleidingscommissies zijn. Het ambitieniveau mag bij sommige opleidingscommissies wel wat hoger liggen. En de ondersteuning en facilitering van opleidingscommissies vanuit het bestuur kan op onderdelen ook beter zo concludeert de inspectie. Mogelijkheden tot verbetering ziet de inspectie ook in het tijdig betrekken door onderwijsinstellingen van opleidingscommissies bij de OER, bij grote vernieuwingen, en bij het reageren op adviezen die een opleidingscommissie uitbrengt.

Met haar onderzoek naar opleidingscommissies wil de inspectie een impuls geven aan de verdere professionalisering van opleidingscommissies en de versterking van de kwaliteitscultuur binnen instellingen. De uitkomsten van het onderzoek geven instellingen en studenten extra handvatten om aan de slag te gaan. Veel informatie en praktijkvoorbeelden staan ook op de website www.opleidingscommissies.nl die door inspectie en studentenbonden in het leven is geroepen.