Besluitvorming is maar een eindstation. Daarvóór moet je met alle hens aan dek draagvlak creëren

Wij geloven in samenwerken, omdat wij daar uiteindelijk allemaal beter van worden. Aan het begin van het jaar stellen wij onze doelen op, bepalen we de werkwijze, inclusief alle vergaderdata. Wij verdelen de portefeuilles op basis van voorkeur en op basis van kwaliteiten. Er moet in de opleidingscommissie (OC) ook ruimte zijn om te leren.

We volgen trainingen die de HU aan alle OC-leden aanbiedt. We organiseren overleg met andere OC’s van het instituut en de faculteit. En we hebben aandacht voor teambuilding en onderlinge gezelligheid en verbondenheid. Ons motto is: Je hebt elkaar nodig om verder te komen.

Onderwijsinnovatie
Het Instituut Social Work (ISW) zit in een omvangrijk onderwijsinnovatietraject. Een aantal opleidingen wordt samengevoegd tot een gemeenschappelijke bachelor Social Work. Dit voorstel is voorgelegd aan de faculteitsraad. De faculteitsraad vroeg op haar beurt advies aan de betrokken opleidingscommissies (OC’s). De OC’s stonden aanvankelijk sceptisch tegenover het plan: zij vonden dat de identiteit van de verschillende opleidingen verloren ging in de nieuwe, brede bachelor. Zij hebben in eerste instantie dan ook negatief geadviseerd aan de faculteitsraad. Ook gaven zij aan dat er onder studenten onvoldoende draagvlak was voor de plannen. De OC’s vonden dat zij zelf en de studenten onvoldoende waren gehoord en onvoldoende relevante onderbouwing hadden gekregen. Na afstemming tussen directie en de faculteitsraad, is afgesproken dat er, naast docenten, ook studenten zullen deelnemen aan de stuurgroep, de klankbordgroep en de verschillende deelprojecten onderwijsinnovatie. De directie heeft de studenten daarbij in tijd en geld gefaciliteerd.

Medezeggenschap en OC samen
Sinds de MR en de OC elkaar voor de brede bachelor hebben gevonden, zoeken wij elkaar ook voor andere onderwerpen op. De MR vraagt zich bij ieder punt op de eigen agenda af of de OC daar ook een rol in zou moeten hebben. Tegelijkertijd zoekt de OC ook de FMR op bij deze onderwerpen. De studentvoorzitter van de OC en de docent-voorzitter van de MR hebben toch wel iedere twee weken even contact. Het is niet altijd zo dat OC en MR het zelfde standpunt innemen, de MR heeft immers ook andere belangen af te wegen. Maar we kennen in ieder geval elkaars opvattingen en hebben de argumenten afgewogen. Niet iedere OC binnen de HU werkt zo, je moet het wel willen want het kost veel tijd. Maar wij kiezen hiervoor: de intensieve afstemming met de MR aan ‘de voorkant’ maakt onze adviezen gegronder en wij begrijpen ook eerder de onderbouwing van de MR bij te nemen besluiten.

Studentbetrokkenheid
Dit traject heeft geleid tot een constructieve samenwerking tussen OC’s, docenten en directie. Doordat studenten uit de OC’s van ISW zijn betrokken bij de voorkant van de onderwijsinnovatie, is bij hen vertrouwen ontstaan in het uiteindelijke resultaat én voelen zij zich daarmee verbonden. De OC heeft in het instemmingsverzoek laten opnemen dat studenten een vaste zetel krijgen binnen elk deelproject. Maandelijks hebben we een klankbordoverleg met alle studenten van die zetels.

Terugkoppeling
Wij merken als OC dat studenten en medewerkers zeer bereid zijn mee te denken over de vraagstukken die spelen binnen het instituut. Wij merken ook dat de terugkoppeling een belangrijke voorwaarde is waarmee we dit meedenken tot een succes kunnen maken. Als wij niet op tijd terugkoppelen wat we met bepaalde input hebben gedaan, dan zijn studenten en medewerkers minder bereid om een volgende keer weer mee te denken. Dit is zo geweest bij het proces van onderwijsinnovatie, maar het geldt net zozeer voor onderwijsevaluaties en studenttevredenheidsonderzoeken.

Uitdagingen voor de toekomst
Onze OC bestaat op dit moment uit dertien studenten en twee adviserende docenten. Vaak zijn er bij de vergaderingen wel docenten aanwezig, maar niet als lid. Dat is historisch zo gegroeid. Dat docenten nu beperkt in onze OC zitten, betekent niet dat we hun opvattingen niet kennen: voordat wij een advies over een onderwerp formuleren, nodigen wij docenten als gast uit in de OC. Wie we uitnodigen hangt af van het onderwerp. Wij realiseren ons dat wij in verband met de aanstaande Wet Versterking Bestuurskracht moeten werken aan een fifty-fifty verdeling van studenten-docenten. Misschien is daarvan een voordeel dat wij nog breder geïnformeerd zijn, maar het brengt ook een risico mee dat studenten ondersneeuwen in de OC. Wij hoorden dat andere OC’s dat ondersneeuwen voorkomen door: een student voorzitter van de OC te maken, een vooroverleg te hebben met de studentengeleding van de OC én thematisch groepjes studenten te vormen die meedenken met het OC-studentenlid. We gaan nog bepalen welke van deze tips bij ons passen.

‘Als wij straks meer docenten in de OC hebben, mogen de studentleden niet ondersneeuwen’