Door de gezelligheid en het hechte teamverband voelt iedereen zich betrokken bij de commissie

Over Business Studies

De opleiding Business Studies is in 2014 van start gegaan op Inholland en wordt aangeboden op 5 Inholland locaties. De gedachte achter Business Studies is om de student zo breed mogelijk op te leiden om iemand straks zo goed mogelijk te laten functioneren in het bedrijfsleven. De ‘brede basis’ moet uiteindelijk concurrentievoordeel op gaan leveren in het beroepenveld. Tijdens de opleiding vergaart een student kennis op het gebied van Finance, Human Resource Management, Logistiek en Marketing. Vervolgens kiezen de studenten in welk vakgebied zij zich in het derde jaar willen specialiseren en uiteindelijk in het vierde jaar in willen afstuderen. De afstudeerrichtingen bestaan uit: Management en Beleid, Logistiek, Ondernemen, Banking and Insurance, Human Resource Management en Marketing. Momenteel zijn er landelijk 1600 Business Studies studenten. Aankomend studiejaar bestaat de opleiding vier jaar en zullen de eerste studenten afstuderen.

De opleidingscommissie vertegenwoordigd alle vestigingen en afstudeerrichtingen. De leden van de commissie worden dan ook zorgvuldig geselecteerd. Momenteel hebben wij in de commissie 6 docentleden en 6 officiële studenten. 4 van deze studenten zijn vanaf de oprichting van de commissie lid en 2 van deze studenten zijn er een jaar later bijgekomen. Al de studenten zijn afkomstig van een andere locatie. Om niet alleen elke locatie, maar ook ieder jaar en elke afstudeerrichting te kunnen vertegenwoordigen, hebben wij 4 aspirant-leden aangewezen. Deze leden hebben geen instemmingsrecht, maar zijn wel aanwezig tijdens de vergaderingen en vertegenwoordigen de afstudeerrichting die zij hebben gekozen. Op deze manier hebben wij het mogelijk gemaakt om alle studenten van Business Studies, ongeacht het jaar waarin zij zitten of welke afstudeerrichting zij hebben gekozen, te vertegenwoordigen. Met ingang van dit studiejaar wordt er een associate degree program Logistiek aangeboden. Deze opleiding gaat ook onder onze commissie vallen en wij zullen hier een nieuw aspirant-lid voor werven.

De voornaamste taak van onze commissie is het reflecteren en advies geven op het onderwijseenheid regelement (OER). Onze voorzitter zorgt er altijd voor dat wij het OER ruim op tijd ontvangen. Er is afgesproken dat elk lid of aspirant-lid samen met een docent reflecteert op het deel van de OER dat voor deze student dat jaar van toepassing is. Op deze manier reflecteert iedereen op een gedeelte van de OER. De uitkomsten worden vervolgens besproken op de vergadering. Uiteindelijk wordt er een adviesbrief geschreven aan de manager onderwijs en onderzoek met daarin onze verbeterpunten. Verder is elke student van ons aanwezig bij de klassenvertegenwoordigers overleggen. Aan ons de taak om, niet locatie specifieke maar opleidingsspecifieke informatie te filteren uit de gesprekken en dit mee te nemen naar de OC-vergaderingen. Ook leveren wij elk jaar een opleidingscommissie jaarverslag op en bespreken wij tijdens 6 vergaderingen per jaar welke ongevraagde adviezen wij zullen geven over onderwerpen waar opmerkingen over worden gemaakt door de leden. Uiteraard is het altijd mogelijk om een agendapunt aan te kaarten bij onze voorzitter.

Wij zijn vanaf het begin een hechte commissie met een intensief contact tussen de studenten en docenten. Er vindt regelmatig mailverkeer plaats tussen de commissieleden en elk lid is vrijwel altijd aanwezig bij de vergaderingen. Door de gezelligheid en het hechte teamverband voelt iedereen zich betrokken bij de commissie. Dit geldt ook voor de nieuwe leden die gelijk bij de hand worden genomen en verantwoordelijkheden krijgen. Vaak sluiten wij een vergadering af met een hapje en een drankje. Iedereen vindt dit gezellig en de kloof tussen de studenten en docenten is hierdoor in onze commissie vervaagd. Wij allen voelen ons verantwoordelijk in deze commissie en het is leuk om elkaar op een andere manier te leren kennen dan alleen tijdens vergaderingen of via de email.

Voortang en succes

Business Studies is een nieuwe opleiding en het was niet gemakkelijk om gelijk een goed functionerende opleidingscommissie te zijn. Na een aantal cursussen kregen wij een steeds duidelijker beeld van wat er precies van ons verwacht werd en door de jaren heen is de commissie steeds kritischer gaan kijken naar onderwijsevaluaties en betere en meer bruikbare adviezen te geven. Het harde werken heeft voor ons geleid tot een aantal successen. Zo is er door een ongevraagd advies een zomerschool ingevoerd voor mbo-studenten die opzien tegen de overstap naar het HBO. We hebben momenteel voor de derde keer een jaarverslag opgeleverd dat naar tevredenheid is beoordeeld. Ook heeft een van onze studenten een presentatie in elkaar gezet en gehouden om bekendheid te creëren onder de studenten voor de opleidingscommissie. Dit met als doel om ervoor te zorgen dat studenten de noodzaak van feedback geven over de opleiding inzien. Verder heeft een student een visitatiegesprek gehouden met de Nederlandse Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) over het nieuwe associate degree programma. De beoordeling was positief.

Tot slot bereiden wij ons nu voor op de accreditatie van de opleiding die dit studiejaar gaat plaatsvinden. Op een gezellige manier hebben wij gebrainstormd over hoe wij gaan proberen om ons steentje bij te dragen aan een positieve beoordeling. Door middel van een verhaal willen wij als studenten de NVAO overtuigen dat de kwaliteit van onze opleiding goed is en dat de opleiding een positieve beoordeling verdient! Uiteindelijk hebben wij met 16 leden een goede band opgebouwd en dit zorgt ervoor dat wij met slechts 1 commissie een opleiding met meerdere afstudeerrichtingen op 5 locaties succesvol kunnen vertegenwoordigen. Onze kracht is het selecteren van de juiste mensen en wij zien het als een grote uitdaging om de opleiding op alle locaties hetzelfde te laten uitvoeren.