Grote betrokkenheid door overleg met andere medezeggenschapsorganen

Tilburg Law School (TLS) hecht veel waarde aan het verbeteren en bewaken van kwalitatief onderwijs. Daarom heeft Tilburg Law School een opleidingscommissie, welke bestaat uit twee vertegenwoordigers van iedere opleiding aan de faculteit. Elke opleiding wordt in gelijke mate vertegenwoordigd door een docent en een student.

Door studenten te stimuleren om via inspraak- en medezeggenschapsorganen mee te laten denken over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs ontwikkelen de studenten belangrijke competenties, zoals argumenteren, adviseren, discussiëren en assertief en betrokken zijn bij bestuurs- en besluitvorming. Zo bevorderen zowel studenten als docenten meer aandacht aan de kwaliteit van het onderwijs, het verbeteren van de afstemming tussen formele medezeggenschapsorganen en de departementen en het inhoudelijk uitdragen van het werk van de OC en het noodzakelijk belang ervan.

De OC brengt advies uit over de examen- en onderwijsregeling (OER), beoordeelt jaarlijks de wijze van de uitvoering van de OER en brengt advies (op verzoek of op eigen initiatief) uit aan het bestuur van de desbetreffende faculteit over onderwijsgerelateerde onderwerpen. Het bijzondere aan de OC van de TLS is dat de OC een student-assessor heeft die deelneemt aan de (voor)vergaderingen van de OC. De student-assessor informeert en adviseert de OC over de huidige gang van en de toekomstige plannen van het bestuur en de betrokken departementen. De OC streeft naar een goed funtionerend opleidingsmanagement via betrokkenheid, communicatie en commitment voor een hoogwaardig niveau in het onderwijs.

Naast dat de OC een adviesorgaan is, zal de OC komend academisch jaar ook een medezeggenschapsorgaan zijn, waarin de OC informeert, adviseert en besluiten neemt. Voor een betere samenwerking vergadert de OC maandelijks met de Faculteitsraad en de student-assessor in de Open Fractie Vergadering van Fractie Vrijspraak, waarin verschillende bestuurlijke en onderwijsgerelateerde onderwerpen aan bod komen.