Studenteninspraak komt bij deze OC uit de haarvaten van de opleiding

Via gestructureerde studenteninspraak kon de opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) de lijn van de academische vorming ‘Arts van Straks’ (AvS) verbeteren.

De AvS is lijnonderwijs, dat als een rode draad door alle theorieblokken loopt. In ieder blok in de bachelor is er één AvS-opdracht, wat in zijn totaliteit de lijn AvS vormt. Daardoor valt de AvS buiten de reguliere kwaliteitscyclus, waarin alleen de aparte theorieblokken meegenomen worden. De ontevredenheid over de AvS kwam daarom via de studenteninspraak bij de OCG terecht.

Elk bachelorjaar en masterjaar heeft een jaarvertegenwoordiging (JVT). De JVT krijgt in bachelor jaar 1 en 2 input van de werkgroepvertegenwoordigers. De werkgroepvertegenwoordiger evalueert het blok met zijn of haar werkgroep en koppelt dit terug aan de JVT. Zo komen de klachten en opmerkingen uit de haarvaten van de opleiding. In de rest van de studiejaren krijgen de JVT’s direct feedback van studenten uit hun eigen jaar. Zij verwerken deze feedback in verslagen, die de OCG behandelt. Verder hebben de JVT’s direct contact met de OCG. Dit contact loopt onder andere via de Commissaris Onderwijs en de Beleidsraad.

Ongevraagd advies
Bij de Beleidsraad komen maandelijks alle studenten bij elkaar die iets met medezeggenschap binnen de Geneeskunde opleiding doen. Van jaarvertegenwoordiging tot studentenraad. Ze bespreken wat er in de opleiding Geneeskunde speelt en discussiëren over een thema. Vanuit de jaarvertegenwoordigingen van de gehele bacheloropleiding kwamen tijdens de Beleidsraad klachten naar voren over de AvS. Zoals het ontbreken van een duidelijke lijn in de opdrachten en slecht geïnformeerde begeleiders. De OCG heeft aan de hand hiervan besloten alle problemen te inventariseren en een ongevraagd advies te geven. Aan de hand van dit advies is de opleiding nu bezig de AvS te verbeteren.

Onze reguliere kwaliteitscyclus
Het reguliere onderwijs evalueren we met een driejarige kwaliteitscyclus. De uitvoering van de kwaliteitsbewaking van het onderwijs verzorgt de afdeling Kwaliteitszorg van het Onderwijscentrum (faculteit). Deze afdeling neemt studenten-, docenten-, alumni en exit-enquêtes af. De OCG ontvangt een overzicht van de resultaten van al deze enquêtes om ze te analyseren en te bespreken.

Om de onderwijsonderdelen goed te beoordelen, is er een aantal evaluatieprocedures opgesteld. De OCG adviseert over deze evaluatieprocedures. Ieder jaar krijgen studenten en docenten na afloop van een onderwijsonderdeel een enquête. De JVT’s maken eveneens een verslag. Iedere drie jaar wordt een onderwijsonderdeel besproken in een panelgesprek. Daarbij zijn veel partijen aanwezig zoals de opleidingsdirecteur, de coördinator van de betreffende opleiding en de coördinator van het betreffende onderwijsonderdeel. Verder schuift een vertegenwoordiging van de studenten en eventueel van de overige docenten van het onderwijsonderdeel aan. Een docentlid van de OCG leidt het gesprek. Een studentlid staat hem of haar bij. Tijdens een panelgesprek is er hoor- en wederhoor en praten we over welke wijzigingen de opleiding wel en niet doorvoert. Om uiteindelijk een goed verslag te schrijven, is er secretariële ondersteuning.

Naar aanleiding van het JVT-verslag, het verslag van het panelgesprek en de andere evaluatiedocumenten schrijven het docent- en studentlid van de OCG een conceptadvies. Dit advies bespreken we in de OCG.

Terugkoppeling
In de tussenliggende twee jaren bespreken de deelcommissies de enquêtes en studentverslagen. Alleen in het geval van belangrijke punten, geeft de OCG een advies. De terugkoppeling van wat er met de op- en aanmerkingen en klachten is gebeurd, komt aan het einde van de rit weer bij de JVT’s terecht. Zij kunnen dit doorgeven aan de groepsvertegenwoordigers, die het vervolgens terugkoppelen aan hun werkgroep. Door dit gestructureerde studentinspraaksysteem houden we zo veel mogelijk alle studenten betrokken bij de onderwijsinspraak.

Alle lagen van de opleiding, van de eerstejaars tot de laatstejaars en onze docenten, krijgen inspraak.