“Investeer in zichtbaarheid”

Binnen de IT opleidingen van de Hogeschool NHL Stenden te Emmen is de opleidingscommissie de schakel tussen student, docent en het management.  Om dit in goede banen te laten leiden hebben we één gezamenlijk doel:  namelijk het onderwijs dat studenten krijgen zo goed mogelijk studeerbaar te maken en voor docenten zo goed mogelijk het onderwijs uitvoerbaar te maken.
 
Onze commissie heeft zowel een formele sfeer als een informele sfeer. We vergaderen om de twee weken, we hebben twee verschillende vergaderingen per maand. In de eerste vergadering komen de algemene zaken aan bod van de opleidingscommissie en in de tweede vergadering verdiepen we ons in belangrijke thema’s. Dit kunnen thema’s zijn, zoals Flippin the classroom en Design Based Education. We willen met de themavergaderingen ervoor zorgen dat er binnen de opleidingscommissie draagkracht voor de onderwerpen ontstaan en ervoor zorgen dat onze achterban op de hoogte is van deze ontwikkelingen die invloed hebben op het kwaliteit van het onderwijs.
 
De opleidingscommissie bestaat op dit moment uit 7 studenten die elk een opleidingsjaar of studierichting vertegenwoordigen. De opleiding heeft plenaire bijeenkomsten waarbij studenten problemen of andere zaken kunnen aankaarten. De studentleden nemen deze informatie mee naar de vergaderingen en zorgen ervoor dat deze bespreekbaar gemaakt worden tijdens vergaderingen. Om de zichtbaarheid van de opleidingscommissie nog verder te vergroten  hebben we sinds kort een informatiescherm gebouwd. Op dit scherm kunnen we onze studenten informeren over verschillende zaken die spelen binnen de opleidingscommissie.