Informatie

Handzame documenten: wat werkt?

Sommige OC’s hebben werkwijzen ontwikkeld die in hun eigen context goed werken. Bijvoorbeeld een handige jaarplanning waarbij de OC vroegtijdig bij de OER betrokken wordt. Of een reglement waarin de positie van de OC is verduidelijkt. Veel OC’s willen hun positieve ervaringen wel met andere OC’s delen. Daarom heeft de inspectie documenten die de handige werkwijzen illustreren verzameld; niet omdat het zo moet, wel omdat het zo soms goed lijkt te werken. Andere OC’s kunnen er ideeën uit op doen. Kennisdelen helpt. De documenten zijn geordend in groepen:

  1. Reglementen
  2. Handboeken
  3. Jaarplannen
  4. Jaarverslagen
Downloads

WHW: rechten en plichten

De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) bepaalt in artikel 9.18 dat er voor elke opleiding of groep van opleidingen een opleidingscommissie wordt ingesteld. De commissie heeft tot taak advies uit te brengen over de OER, de uitvoering van de OER te evalueren en kan ook ongevraagd adviseren Per 1-9- 2017 wordt de taakstelling aangescherpt: OC’s adviseren over het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de opleiding, ondermeer over de OER. De WHW geeft OC’s rechten, bijvoorbeeld informatierecht en recht of facilitering. De WHW krijgt ook nieuwe bepalingen over verkiezingen van OC’s en hun reglement.

In de downloads lees je meer over het wettelijk kader. Heb je als student na lezing (juridische) vragen, neem dan kosteloos contact op met het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) of de Studentenlijn.

Downloads

Onderzoek: wat gaat goed, wat kan beter?

“Hoe functioneren opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs en hoe kunnen zij hun inbreng versterken in de kwaliteit(szorg) van de opleiding?”
Deze onderzoeksvraag beantwoordt de inspectie in het onderzoek dat in 2016 wordt gedaan. De inspectie besteedt daarbij aandacht aan de facilitering van opleidingscommissies en de communicatie tussen opleidingscommissie en de achterban, managers en de medezeggenschap. Ook inventariseert ze welke adviezen opleidingscommissies geven, welke plannen er zijn voor de toekomst en welke factoren zij als bevorderend en belemmerend ervaren.

Dit onderzoek is een vervolg op een vergelijkbaar onderzoek dat in 2010 is uitgevoerd.
Zie de downloads voor meer informatie. Als u daarna nog vragen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met ocsite@lsvb.nl.

Downloads

Workshops conferentie 4 november

Gepresenteerde powerpoints worden verzameld en kunt u hier downloaden.

Downloads