Lastige problemen zijn net domino’s

De afgelopen jaren heeft de Opleidingscommissie (OC) Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam een belangrijke plaats veroverd binnen de opleiding en de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Ons advies? Geef niet op: de aanhouder wint! Wanneer je lastige problemen aankaart en steeds opnieuw op de agenda zet, los je ze steeds makkelijker op. Een soort domino-effect.

Het viel de OC op dat verschillende discussies binnen de opleiding elk jaar weer terugkwamen. Drie van zulke discussiepunten waren het adviesrecht over het reglement van de Examencommissie, de video-opnames binnen colleges en de rechten en plichten tijdens tentameninzagen.

Adviesrecht
Al jaren lang had onze OC wel adviesrecht op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin alle algemene regels van de opleiding staan), maar niet op de Regels en Richtlijnen (R&R) van de Examencommissie. Volgens onze OC was dat problematisch, omdat deze regels het kwaliteit van ons onderwijs kunnen beïnvloeden. Het eerste jaar waarin de OC vroeg om een adviesrecht op de R&R wees de Examencommissie het verzoek af. In het tweede en het derde jaar ook. Ondanks de afwijzingen, bleven we elk jaar hetzelfde verzoek voor adviesrecht indienen. In het vierde jaar ging de Examencommissie overstag en gaf ze als proef éénmalig een adviesrecht op de R&R. De OC schreef een lange en uitgebreide brief met niet alleen kritiekpunten, maar ook suggesties voor mogelijke oplossingen. In de meeste gevallen nam de Examencommissie deze oplossingen ook over. Het adviesrecht op de R&R is sindsdien een jaarlijkse standaardprocedure geworden binnen onze faculteit.

Hoorcolleges opnemen?
Een ander onderwerp dat bij veel van onze studenten leeft, is de vraag of de opleiding hoorcolleges kan laten filmen en online beschikbaar kan stellen. Voor studenten is dit handig, omdat zij zo de uitleg van complexe stof nog eens rustig terug kunnen kijken. Maar de docenten hadden hun twijfels en voorspelden dat de studenten de collegeopnames als vervanging voor actief collegebezoek zouden zien. Dit discussiepunt kwam net als het adviesrecht op de R&R steeds op de agenda van de OC terug. Inmiddels is er een consensus bereikt. Vakken die vaardigheden trainen, zoals argumentatievaardigheden, methoden & technieken, en academisch schrijven, worden opgenomen in de vorm van online kennisclips en/of collegeopnames. Dit beeldmateriaal is nu standaard voor iedere student beschikbaar.

Tentameninzagen
Het derde punt dat steeds terugkwam, had te maken met de tentameninzagen. Er waren veel vragen en onduidelijkheden. Bijvoorbeeld: ‘Kunnen we bij een inzage met soms wel 50 aanwezige studenten van een docent verwachten dat hij of zij elke vraag van elke student ter plekke beantwoordt?’ ‘Mogen studenten de modelantwoorden meenemen of overschrijven?’ of ‘Mogen studenten hun antwoorden tijdens de inzage met elkaar vergelijken en bespreken?’

Het bleek dat veel docenten en studenten anders over de bovenstaande vragen dachten. Daardoor verliepen inzagen op verschillende manieren en werden ze rommeliger. De beste oplossing was volgens onze OC een inzagereglement. Hiermee schep je duidelijkheid. Inmiddels heeft de opleidingsdirecteur een inzagereglement opgesteld en ingevoerd, als een reglement van de opleiding (en niet van de faculteit).

Domino-effect
Kortom, wij hebben gaandeweg gemerkt dat verandering niet vanzelf komt. Als bepaalde dingen echt belangrijk zijn, komen ze steeds terug en is het aan de OC om ze op te lossen. Blijf hierbij vooral kritisch en constructief. Wordt jullie advies niet overgenomen en zijn jullie het hiermee niet eens? Probeer het punt dan toch op de agenda te houden. Uiteindelijk krijg je een domino-effect. Als het eerste moeilijke punt is opgelost, is het makkelijker om het volgende punt aan te pakken. Laat die domino’s maar vallen!

 “Zet belangrijke onderwerpen steeds weer op de agenda: de aanhouder wint.”