Partners in ‘education’: werk met andere OC’s samen!

Gelijkwaardig, laagdrempelig en actief samenwerken en betrokken zijn: dat zijn de kernwaarden van de Opleidingscommissie (OC) Ergotherapie op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze streven naar een opleiding en leeromgeving die open en transparant is. Mensen moeten zich welkom en betrokken voelen. Om dit te bereiken, werkt de OC samen vanuit partnerschap. Zowel met de docenten en studenten binnen de opleiding Ergotherapie, als met verschillende OC’s samen in een zogeheten ‘dakpanconstructie’.

Binnen de verschillende paramedische studies op de HAN hebben we vijf OC’s van elke opleiding (de dakpannen) en één overkoepelende OC (het dak). Eén keer per blok vergaderen we als OC met de instituutsdirecteur. De voordelen hiervan zijn dat de OC zaken op de goede ‘hoogte’ bespreekt. Hierdoor kunnen we adequater handelen en uiteindelijk meer bereiken. Een voorbeeld is de Onderwijs- en examenregeling (OER). De OER bespreken we in de overkoepelende OC, terwijl opleidingsdelen in de eigen OC worden geëvalueerd. Daarnaast zorgt de dakpanconstructie voor contact tussen de OC’s waardoor deze elkaar verbeteren en versterken.

Vroeg betrokken
Binnen het proces zijn wij als OC vroeg aanwezig bij ontwikkelingen. Bijvoorbeeld tijdens de ontwerpsessies van het vernieuwde onderwijs. Zo praten wij direct mee in de verandering van het curriculum. Hierdoor is adviseren eigenlijk niet meer nodig, omdat wij al vroeg in het proces veranderingen realiseren vanuit de rol van partner. Een voorbeeld van vroeg aanwezig zijn, is de verandering van ons stageonderwijs. Wij dachten mee over de toets tussen de stages die bepalen of je mag beginnen aan je tweede stage. Mede dankzij de inzet van de OC is de focus van deze toets aangepast. De nadruk ligt nu meer op reflectie en persoonlijke ontwikkeling in combinatie met professionele ontwikkeling. Ook is leren en ontwikkelen leidend gemaakt, naast de vereiste normen om aan een tweede stage te starten. Uiteindelijk konden we in de adviesfase positief reageren omdat de OC er vanaf het begin bij betrokken was.

Open houding van het managementteam (MT)
Verder zijn er korte lijnen tussen het MT, de OC en de docenten. Tijdens vergaderingen schuift er regelmatig een MT-lid aan. Meestal om mee te denken of om een vraag voor te leggen. Bijvoorbeeld over hoe de opleiding zich beter kan profileren. Omdat docenten en MT-leden betrokken zijn, hoeven we vraagstukken niet alleen op te pakken. Ook kunnen we zo problemen sneller oplossen en komen vragen makkelijker bij de juiste persoon terecht.

Laagdrempelig contact met studenten
Binnen de OC houden we ook veel contact met medestudenten. Zowel in de wandelgangen als via de klassenvertegenwoordigers. Door dit contact weten we vaak waar studenten mee zitten of waar ze het niet mee eens zijn. Deze problemen, vragen en suggesties bespreken wij in de OC-vergaderingen. Daar volgen eventueel acties op. Studenten kunnen ook via de ideeënbus problemen aankaarten. Maar ze zijn dan wel zelf deel van de oplossing. Met studenten die alleen klagen, kunnen we niets. Dat zijn geen partners.

Onze ervaring
Vanwege de nieuwe wetswijziging moet de OC vanaf volgend jaar met hetzelfde aantal student- als docentleden zijn. Op dit moment hebben wij meer studentleden. De docenten geven voornamelijk sturing in het proces en adviseren ons bij wie we moeten zijn voor een bepaald vraagstuk. Meer docenten betekent dat we sterker moeten waarborgen dat onze OC gelijkwaardig, betrokken en laagdrempelig blijft. Niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten.

“Als OC zorgen we dat we altijd vanaf het begin aan de ontwerptafel zitten.”