Samen staan we sterk: twee OC’s voor 19 opleidingen

Een Bachelor Opleidingscommissie die maandelijks vergadert met de Master Opleidingscommissie? Deze logistieke uitdaging gaan ze op de School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht (UM) graag aan.

We hebben één Bachelor OC en één Master OC waarin studentleden van de verschillende opleidingen deelnemen. Daarnaast is ieder departement vertegenwoordigd door een staflid. Deze persoon neemt plaats in zowel de Bachelor- als de Master OC. Beide commissies vergaderen maandelijks onder één voorzitter (hoogleraar). Een vaste secretaris, aangesteld door de UM, ondersteunt hen. Tijdens een vergadering van de OC’s zijn er 15 studentleden, 8 stafleden (inclusief een voorzitter) en een secretaris aanwezig.

De studentvertegenwoordiger in het faculteitsbestuur werft de studentleden. De OC-leden zitten ook in de studentenraad. Dit is een informeel orgaan binnen de faculteit dat door studenten is opgericht. Op deze manier bewaken de OC’s -waar mogelijk – de ruggespraak van studentleden met hun achterban. Departementen dragen zelf nieuwe stafleden voor. Uiteindelijk benoemt het faculteitsbestuur alle OC-leden officieel.

First Year Student Panel
In de OC’s nemen geen eerstejaars studenten deel. Deze belangrijke stem willen we wel horen. Daarom nodigen we een selectie eerstejaars uit in een informele setting die we het First Year Student Panel noemen. Deze studenten zitten na iedere onderwijsperiode samen met de voorzitter, de secretaris en het onderwijskundige staflid van de OC’s om zowel hun positieve als negatieve ervaringen te delen.

‘Task forces’
In de eerste vergadering van het academische jaar geeft de voorzitter een presentatie over de opzet en de organisatie van de Bachelor en Master OC’s. Ook beschrijft hij de plaats van OC’s in de organisatie en de verhouding met de overige gremia binnen de faculteit. Tijdens deze bijeenkomst verdelen we onze leden ook in task forces (werkgroepen) per onderwerp dat de OC’s evalueren, zoals Bachelor programma’s, Master Programma’s, stages en tutoren. Een task force bestaat uit een staflid als voorzitter en twee studentleden als ondersteuners. Op deze manier leren de studenten onder leiding van een staflid hoe ze om moeten gaan met evaluaties en het schrijven van rapporten. Deze afzonderlijke rapporten zijn gebaseerd op studentoordelen die de OC’s via enquêtes ontvangt. De rapporten bespreken we gezamenlijk in de OC-vergaderingen. Daarna sturen we ze met een begeleidende tekst naar het Bachelor Master Management Team (BMMT).

Overall Report
De resultaten van de verschillende rapporten van de task forces bundelen we samen met de resultaten van de blokevaluaties in een ‘Overall Report’ voor het (afgelopen) academische jaar. Dit rapport stelt de voorzitter van de OC’s op, met een aanvullende analyse. Zo ontstaat er een algemeen beeld en kunnen we sneller algemene ontwikkelingen en problemen opsporen. Door de meerdere rapporten, evaluaties en analyses baseren we ons beleid(sadvies) niet op incidentele zaken, maar op harde feiten. Zo voldoen wij aan onze taak op het gebied van kwaliteitszorg.

“Onze visie op de kwaliteit van het onderwijs is gebaseerd op de gebundelde krachten van twee OC’s”